På samtliga belagda gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser med mera utförs städningen med hjälp av maskinsopning. Där det behövs kompletteras det med annan sopning för att även kantstenshörn, stödkanter med mera ska vara rena från skräp.

  • Runt Marielund, Sylten och centrumområdet, sker sopningen i den omfattning att det ser städat och prydligt ut. Det innebär att det kan ske oftare än vid nedan angivna intervaller.
  • På det grönmarkerade området sker maskinsopning en gång per dag under veckorna 22 till och med 44. Övrig tid sker städningen tre gånger i veckan.
  • På övriga områden inom centrum sker maskinsopningen en gång i veckan veckorna 22 till och med 44. De övriga ytorna maskinsopas två gånger om året.