Renhållning av gångbanor

Nu är våren här och det är dags att sopa bort grus från gångbanorna.


Fastighetsägaren har en skyldighet att hålla rent, halkbekämpa och snöröja gångbanan utanför sin fastighet.

Med gångbana menas den trottoar som ligger utanför fastigheten. Om det inte finns någon trottoar, är det utrymmet på minst 1,5 meter som fyller gångbanans uppgift, som menas.

Fastighetsägaren ska se till att gångbanan hålls i bra skick. Ägaren ska se till att platsen är trevlig, framkomlig och trafiksäker genom att:

  • ta bort ogräs, sopa och ta bort nedskräpande föremål
  • halkbekämpa och snarast ta bort snö och is
  • ta upp sand som använts vid halkbekämpning
  • ta bort skräp, löv, snö och is från rännstensbrunnar som ligger inom gångbaneområdet

Ingenting får sopas ner i rännstensbrunnarna.

Kontakt