Ansökan om skadestånd

Översikt - Steg 2 av 7

2. Vilket ansvar har kommunen?

Tekniska kontoret är kommunens väghållare och ansvarar för att hålla kommunens gator i ett tillfredsställande skick genom underhåll och andra åtgärder.

All drift och underhåll av gator samt gång- och cykelbanor sköts av entreprenörer, som har till uppgift att åtgärda brister som upptäcks vid en egen inspektion eller efter anmälan från allmänheten. När entreprenören får kännedom om en brist som är trafikfarlig ska den åtgärdas snarast.

Det är tyvärr inte möjligt för entreprenören att ha ständig bevakning av alla kommunens gator. Skador kan uppstå snabbt och oftast får entreprenören kännedom om det först när en skada skett.

Kontakt