Planavgift

Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat planavtal.

Har planavgift inte reglerats i planavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

För mer information kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Beräkning av planavgift


Om du bygger till ditt hus med mindre än 50m² eller bygger en komplementbyggnad på mindre än 50m² så tas ingen planavgift ut. Byggnad som är större än 50m² medför en planavgift som baseras på byggnadens storlek samt om det är ett nybyggnad eller tillbyggnad.

För enbostadshus finns en maxtaxa som enligt 2019 års taxa är 55 800 kronor.

Exempel på planavgift

Area

Nybyggnad

Tillbyggnad

50-75 m²

40 920 kr

18 600 kr

76-99 m²

51 150 kr

23 250 kr

100-149 m²

61 380 kr

27 900 kr

150-199 m²

81 840 kr

37 200 kr

200-299 m²

102 300 kr

46 500 kr

 

Nybyggnad eller tillbyggnad?

Då tillbyggnad överstiger 50% av huvudbyggnadens bruttototalarean (BTA) räknas byggnationen som nybyggnation.

Kontakt