Planavgift

Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat planavtal.

Har planavgift inte reglerats i planavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

För mer information kontakta stadsbyggnadskontoret.

Beräkning av planavgift

Om du bygger till ditt hus med mindre än 50m² eller bygger en komplementbyggnad på mindre än 50m² så tas ingen planavgift ut. Byggnad som är större än 50m² medför en planavgift som baseras på byggnadens storlek samt om det är ett nybyggnad eller tillbyggnad.

För enbostadshus finns en maxtaxa som enligt 2017 års taxa är 53 760 kronor.

Exempel på planavgift

Area

Nybyggnad

Tillbyggnad

50-75 m²

39 424 kr

17 920 kr

76-99 m²

49 280 kr

22 400 kr

100-149 m²

59 136 kr

26 880 kr

150-199 m²

78 848 kr

35 840 kr

200-299 m²

98 560 kr

44 800 kr

Nybyggnad eller tillbyggnad?

Då tillbyggnad överstiger 50% av huvudbyggnadens bruttototalarean (BTA) räknas byggnationen som nybyggnation.