Planavgift

Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat planavtal.

Har planavgift inte reglerats i planavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

För mer information kontakta stadsbyggnadskontoret.

Beräkning av planavgift

Om du bygger till ditt hus med mindre än 50m² eller bygger en komplementbyggnad på mindre än 50m² så tas ingen planavgift ut. Byggnad som är större än 50m² medför en planavgift som baseras på byggnadens storlek samt om det är ett nybyggnad eller tillbyggnad.

För enbostadshus finns en maxtaxa som enligt 2018 års taxa är 54 600 kronor.

Exempel på planavgift

Area

Nybyggnad

Tillbyggnad

50-75 m²

40 040 kr

18 200 kr

76-99 m²

50 050 kr

22 750 kr

100-149 m²

60 060 kr

27 300 kr

150-199 m²

80 080 kr

36 400 kr

200-299 m²

100 100 kr

45 500 kr

Nybyggnad eller tillbyggnad?

Då tillbyggnad överstiger 50% av huvudbyggnadens bruttototalarean (BTA) räknas byggnationen som nybyggnation.