Bråvalla - Fördjupning av översiktsplanen

Det övergripande syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att föreslå en långsiktigt hållbar utveckling av området. Planen ska pröva förutsättningar för bostäder och verksamheter. Planen ska också ge förutsättningar att knyta samman Svärtinge med staden genom infrastruktur och stråk och den ska stärka tillgängligheten till Glan, bland annat genom stråk längs Glan samt bad och bryggor.

Samråd

Under perioden 5 oktober - 16 november 2015 var förslaget till fördjupning av översiktsplanen på samråd.

Nu förbereds planförslaget inför utställning där myndigheter och allmänhet ännu en gång har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Samrådshandling

Fördjupning av översiktsplan för Bråvalla - samrådshandlingPDF (pdf, 4.8 MB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.1 MB)

Kontakt

Johan Mases, processansvarig
Telefon: 011-15 24 34

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping