Bråvalla - Fördjupning av översiktsplanen

Syfte

Planen ska föreslå en långsiktigt hållbar utveckling av området, och pröva förutsättningar för bostäder och verksamheter. Planen ska också ge förutsättningar att knyta samman Svärtinge med staden genom infrastruktur och stråk och den ska stärka tillgängligheten till Glan, bland annat genom stråk längs Glan samt bad och bryggor.

Status

Under hösten 2015 genomfördes ett samråd kring planförslaget. Flera nya förutsättningar har gjort att arbetet med planen nu är vilande.

Kontakt

Johan Mases, enhetschef översiktsplanering, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 24 34