Framtidens Vilbergen

Vilbergen är en stadsdel som ligger cirka två kilometer från centrala Norrköping och cirka en kilometer från Vrinnevisjukhuset. Här vill vi skapa en attraktiv och grön stadsdel, med en ny bostadsnära park i området. Tanken är att det blir olika boendeformer, hyresrätt, bostadsrätt och stadsradhus.

 

Förslag på framtidsbild av Vilbergsgatan med trädallé, mer grönska och stadsradhus längs gata.

Förslag på framtidsbild av Vilbergsgatan med trädallé, mer grönska och stadsradhus längs gata. Så här kan det komma att se ut efter byggnation. Bilden till höger visar hur det ser ut idag. Illustrationen är framtagen av White Arkitekter.

Vad händer nu?

Nu är granskningstiden slut vilket innebär att det inte längre går att lämna synpunkter på planförslaget. Nu görs de sista justeringarna av förslaget inför att politikerna ska fatta beslut.

Ta del av planförslaget här. 

 

Vad har förändrats inför att detaljplanen ställs ut för granskning?

Inför granskningen gjordes flera justeringar av planförslaget. Här presenterar vi några av de justeringar som gjorts:

Parkering

Många synpunkter som kom in under samrådet och medborgardialogen handlade om parkeringsplatser. Det har gjorts en beräkning på behovet av antal parkeringsplatser för området enligt kommunens parkeringsriktlinjer och parkeringsnorm. 

För att möta framtidens behov av parkeringar föreslås befintliga parkeringshus i området att byggas ut. Parkering under mark föreslås under den nya bebyggelsen på flera platser. Dessutom kommer det finnas möjlighet till markparkering på flera platser i området.

Illustrationsbild över parkeringar

1. Mindre markparkeringsytor i anslutning till gatan
2. Befintliga parkeringshus får en ökad yta och antal våningar
3. Parkering helt eller delvis under mark

Varje befintligt hus inom planområdet kommer ha tio parkeringsplatser i direkt anslutning till huset som besöksparkering och/eller handikapsparkring.

illustrationskartan kan du se en mer detaljerad bild av hur markparkeringarna kan lösas. 

Bevara och utveckla grönskan i Vilbergen

Flera synpunkter som kommit in under samrådet och medborgardialogen handlade om att bevara grönska i Vilbergen.

Det kommer att bebyggas en stor bostadsnära park med plats för rekreation för både barn och vuxna, inom kvarteret Safiren. Grönområden som finns mellan husen idag kommer att bevaras.

Förslaget om att bygga nya bostäder i Vilbergen innebär att vissa grönområden kommer att försvinna. En kompletterande naturinventering har gjorts för att se hur man på bästa sätt kan kompensera de grönområden som försvinner. Till exempel kommer omkring 30 nya träd att planteras i den nya parken som planeras i kvarteret Safiren.

Karta som visar utveckling och omvandling av grönområden inom planområdet i Vilbergen.

1. Planerad bostadsnära park
2. Denna del var planerad för bostäder i samrådsförslaget, men har inför granskningen tagits bort ur detaljplanen. Områden kan behövas för eventuell framtida utveckling av trafikplats Vilbergen.
3. Inför granskningen gjordes en kompletterande naturinventering som ger förslag på naturförstärkande åtgärder i den delen av grönområdet som föreslås vara kvar samt inom den nya parken inom kvarteret Safiren (1).
4. Kullen bevaras och får inte bebyggas enligt granskningsförslaget.
5. Detaljplanen möjliggör en ny förbindelse mellan Vilbergen och Vrinneviskogen.

Frågor och svar

Kontakt