Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Sandtorp blir en länk mellan Kneippen och Klockaretorpet. Målbilden är att området ska utvecklas till en ny attraktiv del av staden med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och gröna områden.

Här finns redan idag tillgång till spårvagn och bussar, och det korta avståndet till centrum gör att det går snabbt att ta sig in till stan på cykeln.

Sandtorp byggs ut i flera etapper.

I den första etappen har 308 lägenheter och två villor byggts. Inom etapp 1 uppför Lidl en ny butik bredvid Ica längs Folkborgsvägen.

I den andra etappen har en förskola byggts och gatorna är utbyggda. Obos började under 2018 att bygga 23 radhus på Anna Särströmsgatan, och Sveavikenbostad började bygga flerbostadshus mellan Hjalmar Brantingsgata och Nya Karin Svanströmsgata. Färdigställande sker i etapper under 2019. Totalt blir det omkring 370 bostäder i etapp 2 i form av lägenheter och radhus, både hyresrätter och bostadsrätter. Just nu pågår projektering av en ny fin park, med lekinslag, i etapp 2. 

Detaljplanen för den tredje etappen vann laga kraft 2019-01-10. Detaljplanen innehåller bland annat omkring 540 bostäder, torg, park och en ny dragning av spårvagnslinjen i området. Projektering av gator, spåromläggning i etapp 3 påbörjas hösten 2019.

Illustrationsbild över Sandtorp, med en person gående över ett övergångsställ och i bakgrunden åker en spårvagn.

Vy från Hjalmar Brantingsgata mot nordost.


Hållbarhet i fokus

I utvecklingen av Sandtorp ska fokus ligga på hållbarhet, ur både miljömässigt och socialt perspektiv. Arbetet fokuserar på tre huvudområden:

  • Gröna områden där både människor, växer och djur trivs. Gröna områden ska också göra området motståndskraftigt mot till exempel klimatförändringar.
  • Sociala aspekter. Planeringsarbetet skulle utgå från barnens perspektiv och med fokus på att binda ihop området för att skapa en trygg miljö. En viktig del av den sociala aspekten är att involvera allmänheten, kommande boende, verksamma i området och andra i planeringsprocessen.
  • Krav på byggnader. Kommunen kommer ställa höga krav på byggnaders utformning och försörjning så att området ligger i framkant när det gäller nya byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.
Illustrationsbild över ett par som går med barnvagn på gatorna i Sandtorp.

En stilla promenad längs Sandtorps gator vid den gamla vattenreservoaren, i folkmun även kallad borgsruinen.

 

Detaljplaner och program

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontaktcenter 011-15 00 00

Malin Cuclair
Tfn: 011-153415

Skicka epost