Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Sandtorp blir en länk mellan Kneippen och Klockaretorpet. Målbilden är att området ska utvecklas till en ny attraktiv del av staden med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och gröna områden.

Här finns redan idag tillgång till spårvagn och bussar, och det korta avståndet till centrum gör att det går snabbt att ta sig in till stan på cykeln.

Sandtorp byggs ut i flera etapper. I den första etappen har de sista bostadsprojekten slutförts.

I den andra etappen har en förskola byggts. Just nu byggs gator i området och under sommaren 2018 kommer de första bostäderna att börja byggas. Totalt blir det omkring 370 bostäder i form av lägenheter och radhus, både hyresrätter och bostadsrätter.

Detaljplanen för den tredje etappen innehåller bland annat omkring 540 bostäder, torg, park och en ny dragning av spårvagnslinjen i området. Efter sommaren 2018 väntas politikerna fatta beslut om att anta planen.


Hållbarhet i fokus

I utvecklingen av Sandtorp ska fokus ligga på hållbarhet, ur både miljömässigt och socialt perspektiv. Arbetet fokuserar på tre huvudområden:

  • Gröna områden där både människor, växer och djur trivs. Gröna områden ska också göra området motståndskraftigt mot till exempel klimatförändringar.
  • Sociala aspekter. Planeringsarbetet skulle utgå från barnens perspektiv och med fokus på att binda ihop området för att skapa en trygg miljö. En viktig del av den sociala aspekten är att involvera allmänheten, kommande boende, verksamma i området och andra i planeringsprocessen.
  • Krav på byggnader. Kommunen kommer ställa höga krav på byggnaders utformning och försörjning så att området ligger i framkant när det gäller nya byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.

Detaljplaner och program

Detaljplaneprogram för hela Sandtorp

Detaljplan etapp 1

Detaljplan för del av Borg 11:2 med närområde

Detaljplaner etapp 2

Detaljplan för Bokskåpet 2 med närområde

Detaljplan för del av Klockaretorpet 1:13 (förskola)

Detaljplan för del av Klockaretorpet 1:13 och del av Borg 11:2

Detaljplaner etapp 3

Detaljplan för Klockaretorpet 1:1

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontaktcenter 011-15 00 00

Malin Cuclair
Tfn: 011-153415

Skicka epost