Björkalund

En ny stadsdel växer fram ur landskapet söder om Vrinnevisjukhuset. Ett boende nära city men ändå med skogen på nära håll.


Efter hand kommer området att utvecklas till att bli en helt ny stadsdel med över 400 bostäder i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och lägenheter i flerbostadshus. Här finns också möjlighet att bygga en skola, affärer och annan service.

Nya sätt att hantera dagvatten

Björkalund är ett av de första områdena i Norrköping där dagvattnet ska ledas via diken och dammar istället för i traditionellt ledningssystem. Idag finns ett dike, Vrinnevidiket, som går genom hela området och som mynnar ut i Ensjön. Diket ingår i Ensjöns sjösänkningsföretag som sträcker sig tillbaka till 1930-talet. För att bygga ut hela området med bostäder och gator måste diket flyttas och sjösänkningsföretaget omprövas för att överensstämma med de nya förutsättningarna. Fortsatt utbyggnad av bostäder bedöms kunna ske under senare delen av år 2020.

Kontakt