Västra staden

Utvecklingen av Norrköpings västra stadsdelar är redan i full gång. I området har många nya bostäder, ett äldreboende och en ny förskola byggts under de senaste åren. Men detta är bara början.

Planen är att Västra staden, som omfattar delar av stadsdelarna Såpkullen, Ektorp och Kneippen, ska växa med omkring 2 000 nya bostäder.

I Västra staden finns idag flera fina park- eller naturområden såsom Motala ström med uppskattade Åbackarna och Rhododendrondalen, Lenningska parken, Södra promenaden och Karlshedsparken. I takt med att Västra staden växer kommer parkerna att utvecklas med mer blomning, grönska och fler möjligheter till lek, rörelse och vila.

I kvarteret Kedjan har detaljplan antagits av samhällsplaneringsnämnden 13 april 2021. Den har ännu inte vunnit laga kraft. Planen möjliggör för cirka 400 nya lägenheter, parkeringshus, ett äldreboende och ny förskola samt en ombyggnation av Skarphagsleden, mellan Idrottsgatan och Ektorpsgatan, till en s.k. stadshuvuddata som ska minska barriären mellan norra och södra Ektorp.

Inom Bollen 2 utmed Ektorpsgatan pågår planering för nytt flerbostadshus med lokal i bottenvåningen.

Ytterligare detaljplaner som pågår är för ny park med dagvattendamm mellan Vägträffen och korsningen Idrottsgatan/Fotbolllsgatan samt ny detaljplan för förlängning av Lenningsgata ut till Linköpingsvägen samt Lennings sjukhem.

Även söder om Skarphagsleden ska detaljplan tas fram för komplettering av nya bostäder och detaljplan för bostäder på södra konstgräsplan på Ektorpsgatan och närområdet.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping