Vätet 5 och del av Herstadberg 9:1, Kvillinge

Detaljplan för fastigheterna Vätet 5 och del av Herstadberg 9:1 inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av nordvästra godsspåret enligt reservat i kommunens översiktsplan.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 februari 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se