Vätet 5 och del av Herstadberg 9:1, Kvillinge

Detaljplan för fastigheterna Vätet 5 och del av Herstadberg 9:1 inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av nordvästra godsspåret enligt reservat i kommunens översiktsplan.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 februari 2018.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.