Vad är en detaljplan?

Detaljplaner och program

Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var man vill bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

Programmet bryts sedan ned i en eller flera detaljplaner. Detaljplanen beskriver mer detaljerat hur det ska se ut. För att få bygglov måste det som ska byggas stämma överens med detaljplanen.

Ett förslag till ny detaljplan redovisas och diskuteras med alla som berörs i flera steg. Det tar oftast cirka ett år genom hela planprocessen innan en ny detaljplan är klar.

Kommunens översiktsplaner är vägledande för hur detaljplanerna utformas.

Planprocess

Kontakt