Tulpanen 18, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping

En byggnad med stora fönster och butikslokaler i bottenplan.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare yta för handelsverksamhet, kontor och boende inom kvarteret Tulpanen.

Tillägget till detaljplanen behandlas med enkelt planförfarande.

Samrådstid

9 januari - 6 februari 2013

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget varit ute på en kortare granskning under 2 veckor, 21 februari - 7 mars 2013. Berörda har då haft chans att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan tillägget ska antas.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 3 maj 2013, § 79, antagit detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 15 maj 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 7 juni 2013.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 613.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 852.4 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 504.6 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 684.4 kB)

Kontakt