Tulpanen 18, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping

En byggnad med stora fönster och butikslokaler i bottenplan.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare yta för handelsverksamhet, kontor och boende inom kvarteret Tulpanen.

Tillägget till detaljplanen behandlas med enkelt planförfarande.

Samrådstid

9 januari - 6 februari 2013.

Granskning

21 februari - 7 mars 2013.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 3 maj 2013, § 79, antagit detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 15 maj 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 7 juni 2013.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

Gällandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 613.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 852.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 504.6 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 684.4 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping