Torshag 5:5, Åby

Detaljplan för fastigheten Torshag 5:5 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café är andra visioner inom området.

Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplanereingsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se