Torget 6 (Bankpalatset), Gamla staden

Detaljplan för fastigheten Torget 6 (Bankpalatset) inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, kontor och centrumverksamhet inom fastigheten samt att möjliggöra för två våningars påbyggnad på den lägre byggnaden mot Gamla Rådstugugatan. Det ska möjliggöras utan att förvanska bebyggelsens kulturhistoriska värde.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 februari 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 10 april - 29 maj 2017.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 10 oktober 2017, § 184. 

Processen har skett enligt begränsat förfarande då samtliga i samrådskretsen har godkänt planförslaget.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 november 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 252.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 924.2 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 512 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 341.7 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se