Torget 6 (Bankpalatset), Gamla staden

Detaljplan för fastigheten Torget 6 (Bankpalatset) inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, kontor och centrumverksamhet inom fastigheten samt att möjliggöra för två våningars påbyggnad på den lägre byggnaden mot Gamla Rådstugugatan. Det ska möjliggöras utan att förvanska bebyggelsens kulturhistoriska värde.

Beslutet vann laga kraft den 13 november 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 252.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 924.2 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 512 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 341.7 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se