Torget 5 (vid Strömparken), Gamla staden

Detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Flera byggnader står placerade längs med Motala ström.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bostadsbebyggelse med lokaler i bottenplan.

Det finns en efterfrågan av bostäder i bra läge centralt i staden. Norrköping behöver nya attraktiva lägen och en annan typ av boende för att öka tillväxten. Föreslagen planering erbjuder detta, inte bara ur Norrköpingsperspektiv utan även ur ett regionalt perspektiv och för hela storstadsregionen.

Utställning 1

Detaljplanen har varit utställd under tiden 28 november - 19 december 2011.

Utställning 2

Detaljplanen har varit utställd under tiden 16 april - 15 maj 2012.

Planen ställs ut en andra gång efter att mindre ändringar gjorts på plankarta och i planbeskrivning. Ändringar på plankartan utgörs av att bestämmelse angående inglasning av balkong lagts till samt en redaktionell ändring där text angående upphävande av strandskydd flyttats in under rubrik "Administrativ bestämmelse".
Sidan 5 och 6 i planbeskrivningen har reviderats med förtydligande angående strandskydd. Texten är hämtad från den samrådsredogörelse som ingår i planhandlingarna. På sidan 9 finns revidering angående inglasning av balkong.
I genomförandebeskrivningen har tidplanen uppdaterats.

Laga kraft

Antagande 1
Detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping har antagits av stadsplaneringsnämnden den 12 juni 2012, § 111, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 21 juni 2012.

Överklagande av antagande 1
Stadsplaneringsnämndens beslut den 12 juni 2012, § 111 har överklagats till länsstyrelsen.

Den 16 oktober 2012 upphävde länsstyrelsen stadsplaneringsnämndens beslut om antagande.

Antagande 2
Detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping har antagits av kommunfullmäktige den 28 januari 2013, § 2, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 8 februari 2013.

Överklagande av antagande 2
Kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2013, § 2 har överklagats i rätt tid till länsstyrelsen.

Den 19 april 2013 beslutade länsstyrelsen att inte pröva två överklaganden och övriga överklaganden avslås.

Länsstyrelsens beslut den 19 april 2013 har överklagats i rätt tid till mark- och miljödomstolen.

Den 11 april 2014 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå inkomna överklaganden.
Sista dag att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen är den 2 maj 2014.

Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats i rätt tid till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade beslut den 27 juni 2014 att de inte meddelar prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens beslut från den 11 april 2014 står därför fast.

Beslutet har vunnit laga kraft den 27 juni 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Information

Vi vill informera om att den bild som förekommit i Norrköpings Tidningar vid två tillfällen har varit felaktig. Stadsbyggnadskontoret publicerade av misstag felaktig bild i samrådshandlingen. Bilden är nu utbytt till rätt perspektiv i utställningshandlingen.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 487 kB)

Illustrationer / GestaltningsprinciperPDF (pdf, 602.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 256.2 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 567.4 kB)

Förtydligande

Karta från Översiktsplan för staden (ÖP02)PDF (pdf, 1.1 MB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Kontakt