Sylten 4:8, Sylten

Detaljplan för fastigheten Sylten 4:8 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri (ej störande) samt bekräfta befintlig användning, lager respektive hamn, inom hela planområdet.

Beslutet vann laga kraft den 14 december 2017.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 337 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 604.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 128.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se