Sylten 4:8, Sylten

Detaljplan för fastigheten Sylten 4:8 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri (ej störande) samt bekräfta befintlig användning, lager respektive hamn, inom hela planområdet.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 14 november 2017, § 204. Sista dag för överklagande är den 13 december 2017.

Förslag på antagandehandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 337 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 197.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 128.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27
och
Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se