Sylten 4:1, Sylten

Detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde inom Sylten i Norrköping

Detaljplanen syftar ändra markanvändning för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde från användning trafik till hamn. Förutom ändring av tillåten markanvändning syftar planen avlägsna så kallad punktprickad mark vilken bestämmer att marken inte får bebyggas.

Detaljplanarbetet är vilande tillsvidare.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se