Svärtinge 1:29 och Svärtinge 12:1, Svärtinge

Detaljplan för fastigheten Svärtinge 1:29 och Svärtinge 12:1 inom Svärtinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för bostäder.

Den 23 oktober 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se