Svanen 6 (del av Inre hamnen), Saltängen

Detaljplan för fastigheten Svanen 6 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Bostadsgårdar ska erbjuda viktiga funktioner och kvaliteter för boende.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 april 2018.

Samråd

Samrådstiden var den 2 mars - 14 april 2020.

Den 19 mars fanns det möjlighet att lyssna till ett föredrag om utvecklingsförslaget till etapp 2 i Inre hamnen i Norrköpings stadsmuseum.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 45.9 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.9 MB)
KvalitetsprogramPDF (pdf, 27.6 MB)
Kulör- och materialstrategiPDF (pdf, 10.7 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)

Bearbetning inför utställning / granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning enligt standardförfarande under hösten, fjärde kvartalet 2020.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Inre hamnen, Saltängen.

Program för Inre hamnen

Kontakt

Azita Taheri
planarkitekt
011-15 19 67

och

Linda Gårlin
planarkitekt
011-15 79 02

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.