Svanen 6 (del av Inre hamnen), Saltängen

Detaljplan för fastigheten Svanen 6 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Bostadsgårdar ska erbjuda viktiga funktioner och kvaliteter för boende.

Bakgrundsinformation
Efter samrådet har en del av ovanstående detaljplan brutits ut. Denna del har fått ärendenamnet Detaljplan för Nunnan 20 med närområde (del av Inre hamnen) i Saltängen.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 april 2018.

Samråd

Samrådstiden var den 2 mars - 14 april 2020.

Den 19 mars fanns det möjlighet att lyssna till ett föredrag om utvecklingsförslaget till etapp 2 i Inre hamnen i Norrköpings stadsmuseum.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 45.9 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.9 MB)
KvalitetsprogramPDF (pdf, 27.6 MB)
Kulör- och materialstrategiPDF (pdf, 10.7 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Den 28 juni - 1 september 2021 var planförslaget ute på granskning.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 9.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.9 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.6 MB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 104 MB)
KvalitetsprogramPDF (pdf, 56.3 MB)
Kulör- och materialstrategiPDF (pdf, 11 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 641.3 kB)
KungörelsePDF (pdf, 343.4 kB)

Bearbetning inför antagande

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas att tas upp i kommunfullmäktige i januari 2022 för beslut om antagande.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Inre hamnen, Saltängen.

Program för Inre hamnen

Kontakt

Azita Taheri
planarkitekt
011-15 19 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.