Svanen 6 (del av Inre hamnen), Saltängen

Detaljplan för fastighten Svanen 6 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 april 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Linda Gårlin, handläggare:
011-15 79 02

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se