Svanen 5 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Svanen 5 (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett parkeringshus som ska kunna försörja flera av bostäderna i Inre hamnens första etapp med parkeringsplatser.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 maj 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer: 
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se