Svanen 5 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Svanen 5 (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett parkeringshus som ska kunna försörja flera av bostäderna i Inre hamnens första etapp med parkeringsplatser. Tomtens attraktiva läge ska tillvaratas genom att även kontorsbebyggelse och centrumverksamheter placeras mot kvarterets södra och västra sida för att skapa ett mer blandat innehåll i kvarteret.

22 oktober - 3 december 2019 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte kommer inte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Lämna in synpunkter senast den 3 december 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 250.1 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 530.9 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer: 
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se