Svanen 5 (del av Inre hamnen), Saltängen

Detaljplan för fastigheten Svanen 5 (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett parkeringshus som ska kunna försörja flera av bostäderna i Inre hamnens första etapp med parkeringsplatser. Tomtens attraktiva läge ska tillvaratas genom att även kontorsbebyggelse och centrumverksamheter placeras mot kvarterets södra och västra sida för att skapa ett mer blandat innehåll i kvarteret.

Planbesked

Den 15 maj 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 maj 2018.

Samråd

Samrådstiden var den 22 oktober - 3 december 2019.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 250.1 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 530.9 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under 2021.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Linda Gårlin
planarkitekt
011-15 79 02

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.