Styrstad 9:5, Styrstad

Detaljplan för del av Styrstad 9:5 i Styrstad i Norrköpings kommun

Träd och buskar står i en dunge.

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten för fyra nya tomter för villabebyggelse inom Styrstad 9:5.

Laga kraft

Detaljplan för del av fastigheten Styrstad 9:5 i Styrstad i Norrköping har antagits av Stadsplaneringsnämnden den 15 juni 2010 § 140.

Beslutet vann laga kraft den 30 november 2010.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 351.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 488.9 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 625.7 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 531 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av dem.

Kontakt:

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

Kontakt