Styrstad 6:15, Styrstad och Rambodal

Detaljplan för del av fastigheten Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av verksamheter, kontor, samlingslokal, skola samt centrumverksamhet.

Ovanstående detaljplan ingick tidigare i detaljplan för fastigheten Risängen 5:37 med närområde inom Risängen i Norrköpings kommun. Området söder om Arkösundsvägen har dock tagits bort från denna detaljplan och heter nu detaljplan för del av fastigheten Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal i Norrköping.

Beslutet vann laga kraft den 3 januari 2019.

Gälllande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 1.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.7 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 5.6 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 530.6 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 609.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Tomas Nyström, projektledare:
011-15 13 23

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se