Styrstad 6:15, Styrstad och Rambodal

Detaljplan för del av fastigheten Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av verksamheter, kontor, samlingslokal, skola samt centrumverksamhet.

Ovanstående detaljplan ingick tidigare i detaljplan för fastigheten Risängen 5:37 med närområde inom Risängen i Norrköpings kommun. Området söder om Arkösundsvägen har dock tagits bort från denna detaljplan och heter nu detaljplan för del av fastigheten Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal i Norrköping.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om anta detaljplanen den 11 december 2018, § 288. Sista dag för överklagande är den 2 januari 2019.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 1.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.4 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 5.4 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 300.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 297.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Tomas Nyström, projektledare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se