Styrstad 6:15, Styrstad och Rambodal

Detaljplan för del av fastigheten Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tomtmark och byggnader för verksamheter, dagvattenhantering, kontor, samlingslokal, skola och centrumverksamhet.

Ovanstående detaljplan ingick tidigare i detaljplan för fastigheten Risängen 5:37 med närområde inom Risängen i Norrköpings kommun. Området söder om Arkösundsvägen har dock tagits bort från denna detaljplan och heter nu detaljplan för del av fastigheten Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal i Norrköping.

22 januari - 5 mars 2018 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske onsdagen den
14 februari 2018, drop in mellan klockan 17:00 - 19:00, med gemensam dragning klockan 18:00, i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Lämna in synpunkter senast den 5 mars 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 432 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 706.4 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Kontakt

Karla Hentzel, handläggare:
011-15 12 64

Tomas Nyström, projektledare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se