Styrstad 11:27 och Styrstad 11:6 med närområde, Styrstad, del 2

Detaljplan för fastigheten Styrstad 11:27 och del av fastigheten Styrstad 11:6 med närområde inom Styrstad i Norrköpings kommun, del 2

En karta över området.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att studera förutsättningarna för bostadsbebyggelse inom fastigheten Styrstad 11:27 samt del av fastigheten Styrstad 11:6 och del av fastigheten Styrstad 11:18 i Lundby. Önskemålet från fastighetsägarna är att uppföra villor inom fastigheterna.

Utställning

Detaljplanen har varit utställd under tiden 19 september - 17 oktober 2011.

Laga kraft

Detaljplan för fastigheten Styrstad 11:27 och del av fastigheten Styrstad 11:6 med närområde inom Styrstad i Norrköpings kommun, del 2, har antagits av stadsplaneringsnämnden den 26 februari 2014, § 50, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagtavla den 11 mars 2014.
OBS! Antagandet avser Styrstad 11:6.

Stadsplaneringsnämndens beslut den 26 februari 2014, § 50, har överklagats i rätt tid till länsstyrelsen.

Den 1 juli 2014 beslutade länsstyrelsen att avslå inkomna överklaganden. Länsstyrelsens beslut har inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 8 september 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Vad har hänt?

Detaljplan för Styrstad 11:27 och del av fastigheten Styrstad 11:6 med närområde inom Styrstad i Norrköpings kommun, del 1, har antagits av stadsplaneringsnämnden den 27 februari 2013.
OBS! Del av fastigheten Styrstad 11:6 undantogs från antagandet den 27 februari 2013 på grund av att utredningar fortarande pågick.

Beslutet har vunnit laga kraft den 15 oktober 2013.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 978.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 990.8 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 285.6 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 394 kB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och utlåtandet.

Kontakt