Strömsholmen

Detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Syfte

Syftet med detaljplanen är att lyfta fram potentialen i ett av stadens viktigaste och mest exponerade områden. Genom att binda ihop och förbättra stråket runt Strömmen mellan Hamnbron och Saltängsbron skapas attraktiva och levande innerstadsmiljöer. Syftet är också att möjliggöra en effektivare markanvändning samtidigt som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 26 februari 2014, § 42, antagit DEL 2 av detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 11 mars 2014.
OBS! DEL 2 avser endast fastigheten Östantill 1:3 (Strömsholmen).

Beslutet har vunnit laga kraft den 2 april 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Vad har hänt?

Tidigare har del 1, Varvet 1, 4, 5 och del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen antagits av stadsplaneringsnämnden den 14 juni 2011, § 109. Beslutet vann laga kraft den 15 juli 2011.

Del 1 av detaljplanen

Antagandehandlingar med laga kraft

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 686.8 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 801.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 683.6 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 770.7 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 900.3 kB)

Kontakt