Strömbrytaren 12 och Strömbrytaren 11, Himmelstalund

Detaljplan för fastigheten Strömbrytaren 12 samt del av fastigheten Strömbrytaren 11 med närområde inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad stadsbebyggelse, säkerställa kopplingar till närliggande kvarter och rekreationsområden samt värna kulturmijön. Grönstrukturen inom området ska förstärkas.

Planbesked

Den 15 maj 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 december 2020.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Malin Hallor
planarkitekt
011-15 13 78

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.