Strömbrytaren 10 och Strömbrytaren 11, Himmelstalund

Detaljplan för fastigheterna Strömbrytaren 10 och Strömbrytaren 11 inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av industriområde till en levande stadsdel med användning som bostäder, skola och lokaler för verksamheter.

Den 15 maj 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanerig@norrkoping.se