Stinsen 1 och Marielund 1:1, Marielund

Ändring av Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Mården och ändring av byggnads-bestämmelser för kvarteren Mården, Jakthunden, Stinsen, Jägaren, Oxvallen samt delar av
Kv Lokföraren och Lammet i Norrköping (del av Stinsen 1 och del av Marielund 1:1)

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen park till kvartersmark och därigenom möjliggöra att befintlig väg inom parkmarken istället kan användas enbart för närliggande fastighets behov.

Planbesked

Den 7 april 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 7 april 2020.

Samråd

Samrådstiden var den 9 april - 4 maj 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta ändringen av detaljplanen den 12 maj 2020, § 114.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 4 juni 2020.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 1 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 198 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 297.1 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.