Stadsplanen, Skarphagen

Tillägg till förslag till ändring av stadsplanen för del av Skarphagen i Norrköping

Ett flygfoto över en del av Skarphagen där några byggnader är markerade med röda cirklar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för byggnation av miljöhus inom fastigheterna Lyktan 3, Lampan 1, 2 och 3.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 27 mars 2012 § 56, antagit Tillägg till "Förslag till ändring av stadsplanen för del av Skarphagen i Norrköping".

Beslutet har vunnit laga kraft den 30 april 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 508.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 429.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 395.5 kB)

Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av det.

Gällande detaljplan

PlanbestämmelserPDF (pdf, 154.1 kB)

En gultonad karta.

Gällande plankarta

Kontakt