Spinetten 2, Klockaretorpet

Detaljplan för fastigheten Spinetten 2 inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning av bostäder på fastigheten för LSS-boende.

30 januari - 13 mars 2019 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Vid detta samråd kommer inte samrådsmöte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Lämna in synpunkter senast den 13 mars 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 349.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 299.5 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se