Spinetten 2, Klockaretorpet

Detaljplan för fastigheten Spinetten 2 inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning av bostäder på fastigheten.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 oktober 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se