Spinetten 2, Klockaretorpet

Detaljplan för fastigheten Spinetten 2 inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är främst att möjliggöra LSS-boende, bostäder med särskild service, men även boende med ökat vårdbehov ska medges, samt behålla möjligheten att i framtiden åter använda fastigheten till skolverksamhet.

Beslutet vann laga kraft den 12 juli 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 350.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 621.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 477.2 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 600.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se