Spärren 2, Hageby

Tillägg till detaljplan för "Förslag till ändring av stadsplanen för del av Hagebyområdet i Norrköping" (gällande fastigheten Spärren 2) inom Hageby i Norrköping

Syfte

Syftet med tillägget till detaljplanen är att möjliggöra uppförande av miljöhus.

Tillägget till detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande och har inte varit utställt.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 8 maj 2012 § 98, antagit Tillägg till detaljplan för "Förslag till ändring av stadsplanen för del av Hagebyområdet i Norrköping" (gällande fastigheten Spärren 2) inom Hageby i Norrköping.

Beslutet har vunnit laga kraft den 11 juni 2012.

Om du lider skada av Tillägget till detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

Plankartan kommer att uppdateras med datum för laga kraft under vecka 25.

PlankartaPDF (pdf, 4.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 426.4 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 412.3 kB)

Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av det särskilda utlåtandet.

Gällande detaljplan

En gultonad karta där områden är markerade med rosa eller grönt.

Kontakt