Södra Långtorp, Lindö

Tillägg till stadsplan "Förslag till stadsplan inom stadsdelen Lindö i Norrköping Södra Långtorp"

Ändringen av tillägget till stadsplanen föreslår att man ska få bygga hus med två våningar. Idag är det tillåtet att bygga en våning plus våning med förhöjt väggliv och takkupor.

Beslutet att anta tillägget till stadsplanen vann laga kraft den 25 juni 2015.

Gällande handlingar:
PlanbestämmelserPDF (pdf, 1.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.1 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 944.1 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se