Söderstaden 1:1 (Ljuralänken), Söderstaden

Detaljplan för del av fastigheten Söderstaden 1:1 med närområde (Ljuralänken) inom Söderstaden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny spårvägslänk mellan Söder tull och Albrektsrondellen i Söderstaden.

I samband med planarbetet ska utformning av Kristinaplatsen med närområde särskilt studeras.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 februari 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011- 15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se