Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) med närområde inom Smedby i Norrköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare bostadsbebyggelse, en kommunal park samt en förskola. Vidare anläggs en genomgående gång- och cykelväg som sammankopplar befintliga cykeltrafikleder i området.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 december 2011.

Ett program för området gjordes 2012 och godkändes. Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet den 29 januari 2013, § 11 (tidigare paragraf 285). När programmet godkändes togs även beslut om inriktning på det fortsatta detaljplanearbetet.

Program för del av Smedby 6:1 (Smedbys idrottsplats)

Samråd

Samrådstiden var den 18 maj - 2 juli 2018.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 832 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 560.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 200.6 kB)

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 10 december 2018 - 14 januari 2019.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 801.2 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 560.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 483.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 436.2 kB)
KungörelsePDF (pdf, 471.6 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 november 2019, § 233. Sista dag för överklagande är den 13 december 2019.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 852.1 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 382 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 301.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 298.9 kB)

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

Den 25 september 2020 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa en del av de inkomna överklagandena och avslå de övriga överklagandena. Beslutet kan överklagas till och med den 16 oktober 2020.

Laga kraft

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.