Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) med närområde inom Smedby i Norrköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare bostadsbebyggelse, en kommunal park samt en förskola. Vidare anläggs en genomgående gång- och cykelväg som sammankopplar befintliga cykeltrafikleder i området.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 december 2011.

Ett program för området gjordes 2012 och godkändes. Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet den 29 januari 2013, § 11 (tidigare paragraf 285). När programmet godkändes togs även beslut om inriktning på det fortsatta detaljplanearbetet.

Program för del av Smedby 6:1 (Smedbys idrottsplats)

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 18 maj - 2 juli 2018.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 832 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 560.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 200.6 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 10 december 2018 - 14 januari 2019.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 801.2 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 560.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 483.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 436.2 kB)
KungörelsePDF (pdf, 471.6 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 november 2019, § 233. Sista dag för överklagande är den 13 december 2019.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 852.1 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 382 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 301.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 298.9 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se