Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) med närområde inom Smedby i Norrköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare bostadsbebyggelse, en kommunal park samt en förskola. Vidare anläggs en genomgående gång- och cykelväg som sammankopplar befintliga cykeltrafikleder i området.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 december 2011.

Ett program för området gjordes 2012 och godkändes. Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet den 29 januari 2013, § 11 (tidigare paragraf 285). När programmet godkändes togs även beslut om inriktning på det fortsatta detaljplanearbetet.

Program för del av Smedby 6:1 (Smedbys idrottsplats)

Samråd

Samrådstiden var den 18 maj - 2 juli 2018.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 10 december 2018 - 14 januari 2019.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 november 2019, § 233.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

  • Den 25 september 2020 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa en del av de inkomna överklagandena och avslå de övriga överklagandena. Beslutet kan överklagas till och med den 16 oktober 2020.
  • Beslutet har överklagats till mark- och miljööverdomstolen i rätt tid.
  • Den 20 oktober 2020 avvisade mark- och miljödomstolen två för sent inkomna överklaganden.
  • Den 21 oktober 2020 avvisade mark- och miljödomstolen ett för sent inkommet överklagande.
  • Den 2 februari 2021 meddelade Mark- och miljööverdomstolen sitt beslut att de ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 2 februari 2021.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 852.2 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 587.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 579.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 745 kB)

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.