Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av klubbhus med tillhörande omklädningsrum, förråd och mindre maskinhall, totalt med en byggrätt av 4000 kvadratmeter bruttoarea eller öppenarea om två våningar.

Beslutet vann laga kraft den 16 november 2015.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 553.7 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 721.8 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Administratör:
011-15 13 28

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping

Mer information

Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) var tidigare en del av tillägg till detaljplan för Kungsängens arbetsområde inom Stg. 5057 m.fl. Syftet med det tillägget till detaljplanen var att pröva möjligheten till en större byggrätt inom idrottsområdet.

Tillägget antogs av stadsplaneringsnämnden 2012, men beslutet upphävdes av Länsstyrelsen 2013.

Norrköpings kommun överklagade beslutet att upphäva tillägget, men överklagandet avslogs av mark- och miljödomstolen den 12 augusti 2013.