Smedby 6:1 (nordöst om Trafikplats Brånnestad) och Smedby 6:70, Smedby

Detaljplan för del av Smedby 6:1 (nordöst om Trafikplats Brånnestad) och Smedby 6:70 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för förskola och skola.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se