Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vilbergen

Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utveckla och förtäta området genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Detaljplanen ska möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga och kvalitativa grönområden.

Klicka på länken för att läsa mer om framtidens Vilbergen.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 11 juni 2019. Förslaget är beräknat att tas upp i kommunfullmäktige för beslut om antagande den 30 september 2019. Om kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen kommer det att finnas möjlighet till att överklaga beslutet från och med den dag då protokollsutdraget kungörs. Om ett eller flera överklaganden inkommer under själva överklagandetiden kommer ärendet att skickas vidare till mark- och miljödomstolen för vidare hantering. Om inget överklagande inkommer vinner detaljplanen laga kraft efter sista överklagandedag. Länsstyrelsen har även rätt att överpröva ett beslut om antagande.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 8.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 454.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 672.2 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 441.7 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se