Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vilbergen

Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta planområdet genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Utvecklingen kommer att möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga grönområden.

Kommunen planerar för ny medborgardialog om Vilbergen

Under torsdagen den 19 april anordnades ett möte för medborgardialog i Vilbergen som inte kunde genomföras som planerat. Kommunen förbereder nu för en ny medborgardialog.

Mötet var ett samarbete mellan presidiet i stadsplaneringsnämnden och stadsbyggnads kontorets detaljplanering. På plats förutom kommuninvånare fanns tjänstepersoner från kommunen och stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) och övriga inom stadsplaneringsnämndens presidie. Kommunen hade räknat med ett stort intresse inför mötet men intresset var mycket större, vilket tyvärr fick konsekvensen att alla inte kunde delta och fick plats i lokalen. Det medförde att vi inte kunde genomföra det program och workshops som hade planerats och det ber vi om ursäkt för.

Vi är glatt överraskade och tacksamma över det stora engagemang och intresse för utvecklingsplanerna i området som kommuninvånarna i Vilbergen visade och ser att medborgardialogen behöver fortsätta. Under mötet lämnades information till deltagarna om att kommunen ska boka ny tid för medborgardialog. I och med att intresset är så stort ser kommunen nu över hur man genomföra dialogen på ett sådant sätt så att alla får möjlighet att framföra sina synpunkter. En ny inbjudan kommer att skickas ut.

 

Utredningsarbete pågår inför granskning av detaljplanen.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredningar

TrafikutredningPDF (pdf, 5.2 MB)
RiskanalysPDF (pdf, 2.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 4.5 MB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.7 MB)
KulturmiljöinventeringPDF (pdf, 17.4 MB)
NaturinventeringPDF (pdf, 4.3 MB)

Mer information

Det aktuella planarbetet började med så kallad medborgardialog den 9 maj 2015 med syfte att informera och samtidigt få höra allmänhetens synpunkter på förslaget om förtätning och utveckling av Villbergen. Vilbergsborna visade under detta tillfälle ett starkt engagemang för sitt område. Den information som framkom under detta tillfälle har används som underlag i det aktuella arbetet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se