Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vilbergen

Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta planområdet genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Utvecklingen kommer att möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga grönområden.

Utredningsarbete pågår inför granskning av detaljplanen.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredningar

TrafikutredningPDF (pdf, 5.2 MB)
RiskanalysPDF (pdf, 2.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 4.5 MB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.7 MB)
KulturmiljöinventeringPDF (pdf, 17.4 MB)
NaturinventeringPDF (pdf, 4.3 MB)

Mer information

Det aktuella planarbetet började med så kallad medborgardialog den 9 maj 2015 med syfte att informera och samtidigt få höra allmänhetens synpunkter på förslaget om förtätning och utveckling av Villbergen. Vilbergsborna visade under detta tillfälle ett starkt engagemang för sitt område. Den information som framkom under detta tillfälle har används som underlag i det aktuella arbetet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se