Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vilbergen

Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta planområdet genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Utvecklingen kommer att möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga grönområden.

Tack för visat intresse i medborgardialogen!

Under tre öppet hus-tillfällen gavs möjlighet att träffa ledamöter från stadsplaneringsnämnden, berörda fastighetsägare, fastighetsägare för Vilbergens centrum, Östgötatrafiken och medarbetare från stadsbyggnadskontoret som jobbar med Vilbergen. Det var många som kom på träffarna vilket vi är glada för. Alla synpunkter vi fick till oss kommer vi nu att ta med i det pågående arbetet, bearbetning inför granskning.

Läs mer om det pågående arbetet med bearbetning inför granskning här.

Utredningsarbete pågår inför granskning av detaljplanen.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredningar

Trafikutredning - Norra VilbergenPDF (pdf, 5.2 MB)
PDF
(pdf, 5.2 MB)Trafikutredning - Gamla ÖvägenPDF (pdf, 6.5 MB)
PDF
(pdf, 5.2 MB)RiskutredningPDF (pdf, 2.2 MB)
PDF
(pdf, 2.2 MB)DagvattenutredningPDF (pdf, 4.5 MB)
PDF
(pdf, 4.5 MB)Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.7 MB)
PDF
(pdf, 1.7 MB)KulturmiljöinventeringPDF (pdf, 17.4 MB)
PDF
(pdf, 17.4 MB)NaturinventeringPDF (pdf, 4.3 MB)
Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 3 MB)
PM/Geoteknik
PDF
(pdf, 264.9 kB)PM/MarkmiljöteknikPDF (pdf, 4 MB)

Mer information

Det aktuella planarbetet började med så kallad medborgardialog den 9 maj 2015 med syfte att informera och samtidigt få höra allmänhetens synpunkter på förslaget om förtätning och utveckling av Villbergen. Vilbergsborna visade under detta tillfälle ett starkt engagemang för sitt område. Den information som kom fram under detta tillfälle har används som underlag i det aktuella arbetet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se