Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vilbergen

Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utveckla och förtäta området genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Detaljplanen ska möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga och kvalitativa grönområden.

Klicka på länken för att läsa mer om framtidens Vilbergen.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja ett detaljplaneprogram den 21 april 2015.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 8 februari - 22 mars 2017.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 154.7 kB)
KungörelsePDF (pdf, 116.2 kB)

Förslag till detaljplan har kommunicerats utåt via medborgardialoger samt samrådsmöte både innan, under och efter samrådstiden. Se tidsplan nedan:

  • Medborgardialog 1: Maj 2015
  • Samrådsmöte: 8 mars 2017
  • Medborgardialog 2: 19 april 2018
  • Medborgardialog 3 (tre tillfällen): 27 september 2018 (ett tillfälle) och 3 oktober 2018 (två tillfällen)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 17 december 2018 - 21 januari 2019.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 8.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 360.9 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 616.5 kB)
KungörelsePDF (pdf, 550.1 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 30 september 2019, § 133.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 597.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 927.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 508.6 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Azita Taheri
planarkitekt
011-15 19 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.