Skogsflyet 1, Rambodal

Detaljplan för fastigheten Skogsflyet 1 med närområde inom Rambodal i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya flerbostadshus. Avsikten är även att skapa allmän platsmark i form av ny gångbana utmed Havregatan samt ett nytt gång- och cykelstråk mellan Rotflyet och Skogsflyet.

En ny granskning (enligt standardförfarande) kommer att ske innan sommaren 2018.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Malin Hallor, handläggare:
011-15 13 78

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering 
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se