Skogsflyet 1, Rambodal

Detaljplan för fastigheten Skogsflyet 1 med närområde inom Rambodal i Norrköping

Den aktuella detaljplanen är belägen i korsningen Rambogatan, Havregatan i
stadsdelen Rambodal, Norrköping. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggnation av nya flerbostadshus och centrumverksamhet. Detaljplanen möjliggör
även etablering av vårdverksamhet. Allmän platsmark tillgängliggörs genom en ny
gångbana utmed Havregatan samt ett nytt gång- och cykelstråk mellan
fastigheterna Rotflyet och Skogsflyet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 juni 2016.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 22 december 2016 - 9 februari 2017.

Samrådsmöte var den 12 januari 2017.

3D-modell

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Överklagande/Överprövning

Stadsplaneringsnämndens (nuvarande samhällsplaneringsnämndens) beslut om antagande av detaljplanen är överklagat och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

  • 19 februari 2019 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå inkommet överklagande.
    Sista överklagande dag var den 12 mars 2019.
  • Ingen har överklagat beslutet.
  • Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.
Bearbetning inför granskning

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning två (enligt standardförfarande) under tiden 1 - 25 juni 2018.  

Detaljplanen var tillgänglig för granskning (enligt standardförfarande) den 26 april - 11 maj 2017.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om anta detaljplanen den 11 december 2018, § 286.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 12 mars 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 919.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 673.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 909.8 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering 
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se