Skeppet 13, Östantill

Detaljplan för del av fastigheten Skeppet 13 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontor med publik och kommersiell verksamhet i bottenvåningen. Det är viktigt att byggnaden får ett högt arkitektoniskt värde och att den i övrigt passar in i omgivningen.

1 mars - 15 april 2019 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte kommer inte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Lämna in synpunkter senast den 15 april 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 983.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 368.7 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se