Skeppet 13, Östantill

Detaljplan för fastigheten Skeppet 13 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontorslokaler samt någon typ av publik verksamhet i bottenplan.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 juni 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se