Skepparen 1-5, Saltängen 1:12-15 samt del av Presidenten 1, Saltängen

Detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5, Saltängen 1:12-15 samt del av Presidenten 1 inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och kontor i hög arkitektonisk kvalité.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Emma Wester, handläggare:
011-15 67 64

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se