Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-15, Saltängen

Detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-15 med närområde inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling med blandad bebyggelse av kvarteret Skepparen med närområde. Samt att möjliggöra för en tingsrättsbyggnad i kvarteret exponerade läge mot Norra Promenaden och Packhusgatan. Kvarteret Skepparen ligger inom en kulturhistorisk viktig stadsmiljö i Norrköpings innerstad och gränsar till viktiga utvecklingsområden, därmed ska ny bebyggelse utföras med en hög arkitektonisk nivå.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2017.

Samråd

Den 17 september - 15 oktober 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 568.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 27.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 1 MB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under första kvartalet 2021.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Emma Wester
planarkitekt
011-15 67 64

 

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.