Sippan 7, Gamla staden

Detaljplan för fastigheten Sippan 7 inom Gamla staden i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för bostäder.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se