Silvret 3 och Silvret 8, Ingelsta

Detaljplan för fastigheterna Silvret 3 och Silvret 8 med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för livsmedelshandel.

Planbesked

Den 9 april 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 april 2019.

Samråd

Den 18 maj - 29 juni 2020 var detaljplanen ute på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 502.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 1008.8 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning enligt standardförfarande under hösten 2020.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

HandelsutredningPDF (pdf, 368.6 kB)

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.