Silvret 1 och Silvret 9, Ingelsta

Detaljplan för fastigheterna Silvret 1 och Silvret 9 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet och hotell-verksamhet samt utöka byggrätten för handel och kontor. Planen syftar även till uppförande av parkeringsgarage, fler parkeringsplatser samt bevarande av befintliga naturvärden i form av talldungen.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2015.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 29 november 2019 - 3 februari 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 621.2 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under första kvartalet 2020.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

DagvattenutredningPDF (pdf, 2.2 MB)
Ingelsta VisionsskissPDF (pdf, 7.1 MB)
PM DagvattenPDF (pdf, 298.6 kB)
Stadskvarteret Ingelsta shoppingPDF (pdf, 31.3 MB)

Övriga utredningar som hör till detaljplanen har tagits fram inom arbetet med programmet för Ingelsta med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Se programmet för Ingelsta (område kring Stockholmsvägen).

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se