Silvret 1 och Silvret 9, Ingelsta

Detaljplan för fastigheterna Silvret 1 och Silvret 9 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utöka byggnaden och handelsytan, delvis i två våningsplan. Det finns ett vidare behov av översyn av hela fastigheten för utveckling av verksamheten, bland annat med parkering. Förslaget omfattar även angränsande delar av gatunät och kommunens mark.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2015.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se