Sidus 2:7 (Enbuskekvarteret), Dagsberg

Detaljplan för fastigheten Sidus 2:7 med närområde (Enbuskekvarteret) inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökade byggrätter för befintliga fastigheter inom planområdet för att underlätta permanentboende. Inga nya bostadsfastigheter möjliggörs inom planen.

Beslutet vann laga kraft den 17 mars 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 294.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 240.2 kB)

Granskningsutlåtande 1PDF (pdf, 328.5 kB)

Granskningsutlåtande 2PDF (pdf, 477.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping