Sidus 1:7 och Sidus 6:7, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga fritidshus till permanentbostäder genom att större byggrätter medges. Planen syftar även till att möjliggöra etablering av ny bostadsbebyggelse samt eventuellt även offentlig och kommersiell service inom planområdet. Den nya bebyggelsen bör anpassas till områdets naturpräglade karaktär, men även sättas i relation till hur byggrätternas storlek kommer att utformas i Marbyområdet för att så långt som möjligt uppnå likartade byggrättsarealer. En tätare bebyggelse i form av parhus, kedjehus och radhus ska prövas. Kommunen ska bli huvudman för allmän plats inom planområdet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 27 januari 2015. Beslut om förändrat planområde och syfte togs den 26 januari 2016.

Samråd av detaljplanen med tillhörande gatukostnadsutredning planeras att inledas tidigast vintern 2019/2020.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se