Sidus 1:7 och Sidus 6:7, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga fritidshus till permanentbostäder genom att större byggrätter medges. Planen syftar även till att möjliggöra etablering av ny bostadsbebyggelse samt eventuellt även offentlig och kommersiell service inom planområdet. Den nya bebyggelsen bör anpassas till områdets naturpräglade karaktär, men även sättas i relation till hur byggrätternas storlek kommer att utformas i Marbyområdet för att så långt som möjligt uppnå likartade byggrättsarealer. En tätare bebyggelse i form av parhus, kedjehus och radhus ska prövas. Kommunen ska bli huvudman för allmän plats inom planområdet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 27 januari 2015. Beslut om förändrat planområde och syfte togs den 26 januari 2016.

Samråd av detaljplanen med tillhörande gatukostnadsutredning planeras att inledas tidigast vintern 2019/2020.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se