Såpkullen 1:2, Såpkullen

Detaljplan för del av fastigheten Såpkullen 1:2 med närområde inom Såpkullen i Norrköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 mars 2016.

Detta område kommer att samordnas med planarbete för fastigheten Såpkullen 1:6 (även kallad Berget).

Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken), Såpkullen, del 2.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.