Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken), Såpkullen, del 2

Detaljplan för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping, del 2

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en förtätning av staden.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2007.

Detta uppdrag ska samordnas med planarbete för detaljplan för Såpkullen 1:2 med närområde (även kallad Konstgräsplanen).

Detaljplan för Såpkullen 1:2 med närområde

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd 18 juni - 28 augusti 2009. Efter samrådet gjordes större förändringar i planförslaget. Därför hölls ett nytt samråd 19 oktober - 30 november 2011.

2012 blev planområdet uppdelat i två delar. Del 1 har vunnit laga kraft den 19 juli 2013. Del 2, där endast fastigheten Såpkullen 1:6 (även kallad Berget) återstår att planeras, kommer att samordnas med Såpkullen 1:2 med närområde

 

Samrådshandlingar 2011:

PlankartaPDF (pdf, 195.9 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 140.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 898.7 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 105.8 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 113.7 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Del 2, fastigheten Såpkullen 1:6 (även kallad Berget), ska samordnas med detaljplanen för del av Såpkullen 1:2 med närområde.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Mer information

2012 blev planområdet uppdelat i två delar. Del 1 har vunnit laga kraft.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping

Kontakt

Simon Tell, handläggare:
011-15 67 46

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se